با ورود به حوزه روانشناسی کودک و تئوری انتخاب، به موضوع کار با کودکان ADHD و فرزند پرور علاقه مند شدم و کار در این زمینه را آغاز کردم. از آنجایی که نوروفیدبک و درمان های علوم  اعصاب یکی از موثر ترین درمان ها برای کودکان بیش فعال است در زمینه نوروفیدبک و درمان های علوم اعصاب نیز مشغول به فعالیت هستم.

ملیحه پورموسی

رزومه و سوابق کاری من

 • عضو نظام روانشناسی – شماره نظام روانشناسی: 42653
 • عضو انجمن عصب شناسی
 • عضو پیوسته انجمن روانشناسی تربیتی ایران
 • فارغ التحصیل دانشگاه فردوسی مشهد – کارشناسی روانشناسی عمومی
 • فارغ التحصیل دانشگاه الزهرا تهران – کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی
 • تئوری انتخاب
 • فرزند پروری
 • تربیت کودک
 • درمان کودکان بیش فعال ADHD
 • نوروفیدبک
 • تحریک مغناطیسی مغز rTMS
 • تحریک الکتریکی مغز TDCS
 • نقشه مغزی QEEG و Clinical Q

گواهینامه ها

تقدیرنامه ها

ملیحه پورموسی

سوابق همکاری

مرکز اعصاب و روان نوین

تاکنون – 1401 

درمانگر- نوروفیدبک، rTMS و TDCS

درمانگاه حسین ابن علی

1400-1401 

درمانگر- نوروفیدبک، TDCS

مطب دکتر گلمکانی

1398-1399 

بازی درمانگر